Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
a. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van NLraamkunst en de verhouding tussen NLraamkunst en eenieder waarmee NLraamkunst afspraken maakt.
b. Een ieder die afspraken maakt met NLraamkunst, accepteert deze Algemene Leveringsvoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.
c. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig als deze zijn vastgelegd en zowel door NLraamkunst als de wederpartij bekrachtigd zijn.
d. Als een artikel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.

2. Doelstellingen
a. NLraamkunst heeft als doel beeldende kunst van Nederlandse beeldend kunstenaars onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
b. Daarvoor biedt NLraamkunst Nederlandse kunstenaars de mogelijkheid een kunstwerk middels reproducties van dat kunstwerk, geëxposeerd te krijgen bij maximaal 200 kunstliefhebbers.
c. NLraamkunst stimuleert het exposeren van de kunstreproducties achter ramen zodat passanten de kunstreproducties zien.
d. NLraamkunst biedt elke twee maanden drie verschillende kunstproducties aan

3. Het originele kunstwerk
a. De originele kunstwerken kunnen gewonnen worden.
b. Iedereen die een kunstreproductie koopt en deze gedurende de gehele of een deel van de periode dat de betreffende kunstreproductie kans maakt op het winnen van het originele kunstwerk, zichtbaar vanaf de openbare weg achter een raam exposeert, maakt kans op het winnen van het originele kunstwerk.
c. Als het originele kunstwerk niet is gewonnen, kan het door eenieder rechtstreeks van de kunstenaar gekocht worden.

4. De kunstreproducties
a. Van elke kunstreproductie worden maximaal 200 met de hand genummerde exemplaren in omloop gebracht.
b. Het formaat van de kunstreproducties is A2 (ongeveer 59,4 x 42,0 cm).
c. De kunstreproducties zijn gedrukt op 250 grams papier, houtvrij en mat.
d. Op elke kunstreproductie is de titel van het werk, de naam van kunstenaar en de website van de kunstenaar vermeld.
e. De handtekening van de kunstenaar is mee gedrukt.
f. De kunstreproducties kunnen ook buiten de periode dat de reproductie kans maakt op het originele kunstwerk geëxposeerd worden.

5. Kunstenaars
a. Kunstenaars die een van hun kunstwerken door NLraamkunst gereproduceerd willen hebben en vervolgens deze kunstreproducties aangeboden willen hebben aan kunstliefhebbers, kunnen daarvoor een werk per mail aan NLraamkunst aanbieden (info@NLraamkunst.nl).
b. Bij het aanbieden van een werk moeten een foto van het betreffende werk worden meegestuurd, de maten van het werk (bij voorkeur staand of liggend), de gebruikte materialen en de prijs.
c. Alleen als het werk wordt gekozen voor reproductie, verkoop en distributie, is een bijdrage aan de kosten verschuldigd. Deze bijdrage staat op de website van NLraamkunst aangegeven.
d. Het kunstwerk dat gereproduceerd wordt, mag niet worden verkocht tot tien dagen na beëindiging van de periode dat het kunstwerk kan worden gewonnen.
e. Zolang kunstreproducties bij NLraamkunst beschikbaar zijn, kunnen kunstenaars reproducties van hun kunstwerk (bij) kopen à € 5,- per stuk, exclusief BTW en verzendkosten.
f. NLraamkunst is geen vergoeding verschuldigd aan de kunstenaar, noch voor het reproduceren van het kunstwerk, noch voor publicaties van foto’s het kunstwerk onder meer op de website van NLraamkunst, noch voor het verkopen van de reproducties, noch anderszins.

6. Distributie van de kunstreproducties
a. De kunstreproducties worden door NLraamkunst te koop aangeboden aan kunstliefhebbers die abonnee zijn op nieuwsbrieven voor kunstliefhebbers (ruim 30.000 abonnees), op sociale media en op NLraamkunst.nl.
b. Kopers van de kunstreproducties krijgen de kunstreproducties thuisgestuurd samen met informatie die betrekking heeft op NLraamkunst en de mogelijkheid om met de kunstproducties het originele werk te winnen.
c. De kunstreproducties worden naar keuze van de kopers in enveloppen of kokers verstuurd.

7. De winnende postcode
a. Voor elk kunstwerk waarvan reproducties via NLraamkunst in omloop worden gebracht, wordt een winnende postcode bepaald, waarbij alleen de vier cijfers gelden. De letters achter de postcode zijn derhalve van geen belang.
b. De winnende postcodes worden bepaald op de eerste of tweede werkdag na het verstrijken van de twee maanden waarin de betreffende kunstproducties zijn verkocht.
c. Het bepalen van de postcodes geschiedt onder toezicht van ten minste twee personen.
d. Nadat de winnende postcodes zijn bepaald, worden deze bekend gemaakt en onder andere op de website van NLraamkunst gepubliceerd. Winnaars van de originele werken krijgen per e-mail bericht.
e. Alleen wanneer de winnaar de gekochte kunstreproductie ook daadwerkelijk achter een raam exposeerde, wordt de prijs aan de koper van de kunstreproductie toegekend.
f. Als meerderen met dezelfde kunstreproductie woonachtig zijn op een winnende postcode, wordt door het lot bepaald wie het originele kunstwerk wint.
g. Winnaars van de originele werken en de betreffende kunstenaars bepalen in onderling overleg op welke wijze het originele kunstwerk bij de winnaar komt.

8. Privacy
a. Gegevens van kunstenaars en kopers van kunstproducties worden opgeslagen voor zover dit wenselijk is of wenselijk wordt geacht.
b. Het volledige privacy reglement is op aanvraag beschikbaar: info@NLraamkunst.nl.

9. Klachten
a. Alleen een per e-mail (info@NLraamkunst.nl) kenbaar gemaakte klacht wordt in behandeling genomen en slechts wanneer de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft niet langer dan twee maanden voor het bij NLraamkunst kenbaar maken van de klacht, heeft plaatsgevonden.
b. De ontvangst van een klacht wordt schriftelijk aan de klager bevestigd.
c. NLraamkunst zal binnen twee weken inhoudelijk op de klacht reageren.

10. Overige
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 3 mei 2021.
b. Ingeval deze Algemene Voorwaarden in een omstandigheid niet voorzien, is de mening van NLraamkunst doorslaggevend.
c. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
d. NLraamkunst maakt deel uit van de First Art Group B.V., gevestigd te Waalwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7501 8543.