Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
a. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van NLraamkunst en de verhouding tussen NLraamkunst en eenieder waarmee NLraamkunst afspraken maakt.
b. Een ieder die afspraken maakt met NLraamkunst, accepteert deze Algemene Leveringsvoorwaarden onvoorwaardelijk en volledig.
c. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig als deze zijn vastgelegd en zowel door NLraamkunst als de wederpartij bekrachtigd zijn.
d. Als een artikel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.

2. Doelstellingen

a. NLraamkunst heeft als doel beeldende kunst onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
b. Daarvoor biedt NLraamkunst Nederlandse kunstenaars de mogelijkheid een kunstwerk middels genummerde reproducties van dat kunstwerk, geëxposeerd te krijgen bij maximaal 200 kunstliefhebbers.
c. NLraamkunst stimuleert het exposeren van de kunstreproducties achter ramen zodat passanten de kunstreproducties zien, door een te winnen prijs te verbinden aan het exposeren.
d. NLraamkunst biedt elke twee maanden ten minste twee verschillende kunstproducties aan

3. Het originele kunstwerk
a. Het originele kunstwerk kan gewonnen worden.
b. Iedereen die een kunstreproductie gedurende de gehele of een deel van de periode dat de betreffende kunstreproductie met kans op het winnen van het originele kunstwerk zichtbaar vanaf de openbare weg achter een raam heeft geëxposeerd, maakt kans op het winnen van het originele kunstwerk.
c. Aan elke kunstreproductie die gedurende dezelfde periode in omloop worden gebracht, is de mogelijkheid verbonden het originele kunstwerk te winnen.
d. Als het originele kunstwerk niet is gewonnen, kan het door eenieder rechtstreeks van de kunstenaar gekocht worden.

4. De kunstreproducties
a. Van elke kunstreproductie worden maximaal 200 met de hand genummerde exemplaren in omloop gebracht.
b. Het formaat van de kunstreproducties is A2 (ongeveer 59,4 x 42,0 cm).
c. De kunstreproducties zijn gedrukt op 135 grams papier, houtvrij en gesatineerd mc.
d. Op de kunstreproducties zijn de titel van het werk, de naam van kunstenaar en de website van de kunstenaar vermeld.
e. De handtekening van de kunstenaar is mee gedrukt.
f. De kunstreproducties kunnen ook buiten de periode dat de reproductie kans maakt op het originele kunstwerk geëxposeerd worden.

5. Kunstenaars
a. Kunstenaars die een van hun kunstwerken door NLraamkunst gereproduceerd willen hebben en vervolgens deze kunstreproducties aangeboden willen hebben aan kunstliefhebbers, betalen en bijdrage aan de kosten. Deze bijdrage staat op de website van NLraamkunst aangegeven.
b. Het kunstwerk dat gereproduceerd wordt, mag niet worden verkocht tot een maand na beëindiging van de periode dat het kunstwerk kan worden gewonnen.
c. Zolang kunstreproducties bij NLraamkunst beschikbaar zijn, kunnen kunstenaars reproducties van hun kunstwerk (bij) kopen à € 10,- per stuk, exclusief BTW en verzendkosten.
d. NLraamkunst is geen vergoeding verschuldigd aan de kunstenaar, noch voor het reproduceren van het kunstwerk, noch voor publicaties van foto’s het kunstwerk onder meer op de website van NLraamkunst, noch voor het verkopen van de reproducties, noch anderszins.

6. Distributie van de kunstreproducties
a. De kunstreproducties worden door NLraamkunst te koop aangeboden aan kunstliefhebbers die abonnee zijn op nieuwsbrieven voor kunstliefhebbers (ruim 30.000 abonnees) en op NLraamkunst.nl.
b. Kopers van de kunstreproducties krijgen de kunstreproducties thuisgestuurd samen met informatie die betrekking heeft op NLraamkunst en de mogelijkheid om met de kunstproducties het originele werk te winnen.
c. De kunstreproducties worden naar keuze van de kopers in enveloppen of kokers verstuurd.

7. De winnende postcode
a. De vier cijfers van de postcode bepalen de winnende postcode.
b. De winnende postcode wordt voor aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft, bepaald en in een gesloten envelop bewaard.
c. Onder geen beding wordt de winnende postcode bekend gemaakt gedurende de periode waarop deze betrekking heeft.
d. Direct na de periode dat een kunstreproductie met kans op het winnen van het originele kunstwerk geëxposeerd kan worden, wordt de winnende postcode bekend gemaakt. De winnaar krijgt per e-mail bericht.
e. Als meerderen woonachtig zijn op de winnende postcode, wordt door het lot bepaald wie het originele kunstwerk wint.
f. De winnaar van het originele werk en de betreffende kunstenaar bepalen in onderling overleg op welke wijze het originele kunstwerk bij de winnaar komt.

8. Privacy
a. Gegevens van kunstenaars en kopers van kunstproducties worden opgeslagen voor zover dit wenselijk is of wenselijk wordt geacht.
b. Het volledige privacy reglement is op aanvraag beschikbaar: info@NLraamkunst.nl.

9. Klachten
a. Alleen een per e-mail (info@NLraamkunst.nl) kenbaar gemaakte klacht wordt in behandeling genomen en slechts wanneer de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft niet langer dan twee maanden voor het bij NLraamkunst kenbaar maken van de klacht, heeft plaatsgevonden.
b. De ontvangst van een klacht wordt schriftelijk aan de klager bevestigd.
c. NLraamkunst zal binnen twee weken inhoudelijk op de klacht reageren.

10. Overige
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2021.
b. Ingeval deze Algemene Voorwaarden in een omstandigheid niet voorzien, is de mening van NLraamkunst doorslaggevend.
c. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
d. NLraamkunst maakt deel uit van de First Art Group B.V., gevestigd te Waalwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7501 8543.